Asiakaskokemus 2021

Asiakaskokemus / Palvelun vaikuttavuuden seuranta 2021

 

Nemovan asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta

 

Palvelun vaikuttavuuden seurantaa mitattiin Turun kaupungin mallin mukaisesti ja vastauksia saatiin niin asiakkailta, vanhemmilta ja huoltajilta, sekä sosiaalityöntekijöiltä. Asiakkailta ja heidän huoltajiltaan vastausprosentti oli 94, sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta 41%.

Kysely on tilastoitavuuden kannalta rajattu numeraalisiin arvioihin, jotta saavutetaan kvantitatiivista dataa ja kokonaiskuvaa asiakastyöstä. Kysymyksiä oli asiakkaille ja heidän huoltajilleen 13, sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille 12.

Asiakkaille ja heidän huoltajilleen tehty kysely:

Vastaajista 54% oli asiakkailta ja 46% huoltajilta. Perustason ja erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta muodostavat 93% vastauksista. Ensimmäiseksi kysyttiin ”koetko, että palvelusta on ollut sinulle hyötyä/saitko apua?”. Paljon tai jonkin verran muodostivat 92% kaikista vastauksista ja 98% vastaajista kokivat voivansa vaikuttamaan palvelun sisältöön.  90% vastaajista kokivat, että ”asioistani pidetään hyvää huolta paljon” ja loput 10%:kin ”jonkin verran”.

Vanhemmista tai huoltajista 85% koki, että heidät on otettu mukaan työskentelyyn, loput eivät osanneet vastata kysymykseen. Kysyttäessä onko lapsen/nuoren/perheen tilanne parantunut palvelun aikana, jakautui vastaukset seuraavasti: Paljon 62%, jonkin verran 19%, en osaa sanoa 14% ja vähän 5%.

Palvelun vaikuttavuutta seurattaessa seurataan myös tavoitteellisen työskentelyn etenemistä. 50% vastaajista koki, että työskentelyn tavoitteista on jo paljon saavutettu vastaushetkellä, 31% koki jonkin verran. Vähän-vastauksia oli 5% vastanneista. Kysymyksen asettelun kannalta vastausten analysointi on haasteellista, sillä suurin osa palveluista on työskentelyvaiheessa asiakasprosessia ja työskentely kohti tavoitteita jatkuu suunnitelmallisesti.

 

Palvelun vaikuttavuuden seuranta 2021 – sosiaalityöntekijät:

Sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille lähetetty vastaava, mutta hieman pelkistetympi kysely, johon vastausprosentti oli 41 (12/29). Kyselyssä tiedusteltiin, että ovatko olleet tyytyväisiä palveluun, josta ”Paljon” vastauksia oli 83% vastauksista ja jonkin verran 17%. 92% vastaajista kertoi, että asiakkaan asioista pidetään hyvää huolta ”paljon”, ”en osaa sanoa” vastasi 8% vastaajista. Tätä voidaan pitää erittäin hyvänä lukuna ja vaikkei vastauksien syiden taakse päästä pureutumaan kun avoimiin kysymyksiin ei vastattu, niin voidaan tehdä melko riskitön olettamus siitä että tietämättömyys voi hyvinkin sosiaalityöntekijöiden/-ohjaajien uusiin asiakkuuksiin.

Palvelun aikana perheen tilanteen parantumisesta kysyttäessä 42% vastasi ”paljon”, 25% ”jonkin verran” ja 33% ei osannut vastata kysymykseen, mutta tähän vastausvaihtoehtoon oli myös yksi avoin vastaus (”kun otetaan koko perhe huomioon”). Kun kysytty, onko sosiaalityöntekijä/-ohjaaja pidetty ajan tasalla työskentelyn osalta, niin 58% vastasi ”paljon”, ”jonkin verran” 33% ja ”vähän” 8%.

Kun kysytty vastaako palvelu asiakkaan tarvetta, vastasi 100% vastaajista ”kyllä”.

 

 

Päivitetty 11.2.2022