Asiakaskokemus 2023

Tälle sivulle kootaan Nemovan palvelun vaikuttavuuden seurannan (asiakaskokemus) tuorein tulos.

Aiempien vuosien tuloksiin pääset tästä:

Tulokset lisätään tähän tammikuun 2024 aikana.

Palvelun vaikuttavuutta mitattiin puitesopimuksen mukaisesti ja vastauksia saatiin niin asiakkailta, vanhemmilta kuin huoltajiltakin. Valitettavasti sosiaalityöntekijöiltä tai sosiaaliohjaajilta emme tänä vuonna saaneet tarpeeksi vastauksia, jotta niitä voisimme julkaista ilman mahdollisuutta tulla yksilöidyksi vastausten perusteella.  Toivomme silti aina saavamme palautetta toiminnastamme, jotta voimme kehittää Nemovaa entistä vahvemmaksi toimijaksi. Asiakkailta ja heidän huoltajiltaan vastausprosentti oli 27, sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta 0 %. 

Kysely on tilastoitavuuden kannalta rajattu numeraalisiin arvioihin, jotta saavutetaan kvantitatiivista dataa ja kokonaiskuvaa asiakastyöstä.  Kysymyksiä oli asiakkaille 11 ja heidän huoltajilleen 13.

Vastaajista 45 % oli asiakkailta ja 55 % huoltajilta. Perustason ja erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta muodostavat 85 % vastauksista. Ensimmäiseksi kysyttiin ”koetko, että palvelusta on ollut sinulle hyötyä/saitko apua?”. Paljon-vastauksia annettiin 84 % ja jonkin verran 16 %. Tätä heikompia tuloksia ei vastauksissa esiintynyt.  Noin 89 % vastaajista kokivat voivansa vaikuttamaan palvelun sisältöön. Loput vastaukset kuuluivat “En osaa vastata”-vaihtoehtoon. 88 % vastaajista kokivat, että ”asioistani pidetään hyvää huolta paljon” ja loput 12%:kin ”jonkin verran”.

94 % asiakkaista ja huoltajista ovat olleet tyytyväisiä palveluun. Työn tavoitteellisuutta on korostettu Nemovassa ja 64 % vastaajista kokee tavoitteet saavutetuiksi, 30 % “jonkin verran”. Tästä tulkintana voidaan tehdä, että tavoitteet työskentelylle ovat olleet selkeät ja niitä kohti on edetty tasaisesti. Loput (6 %) olivat “En osaa sanoa” -vastauksia. Nemovassa ymmärretään vastausten antamisen haasteet ikätasoon, kehitykseen ja kielitaustaan peilaten, mutta vastauksia pidetään oikean suuntaisina Nemovan tekemän työn näkökulmasta. 41 % huoltajista kokee tulleensa mukaan työskentelyyn “paljon” ja  59 % “jonkin verran”. Nemovassa yksilötyö (esimerkiksi ammatillinen tukihenkilötyö/nepsyvalmennus) on silti koko perheen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää ja tämän vuoksi näitä vastauksia pidetään erittäin hyvinä.