Asiakaskokemus 2022

Nemovan esite ja lomakkeita

 

Vuoden 2022 palvelun vaikuttavuuden seurannan tulokset

Palvelun vaikuttavuuden seurantaa mitattiin Turun kaupungin mallin mukaisesti ja vastauksia saatiin niin asiakkailta, vanhemmilta ja huoltajilta, sekä sosiaalityöntekijöiltä. Asiakkailta ja heidän huoltajiltaan vastausprosentti oli 56, sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta 23 %. 

Kysely on tilastoitavuuden kannalta rajattu numeraalisiin arvioihin, jotta saavutetaan kvantitatiivista dataa ja kokonaiskuvaa asiakastyöstä. Avoimiin kysymyksiin saimme myös vastauksia kiitettävästi, suhteessa palautteen määrään. Kysymyksiä oli asiakkaille 11 ja heidän huoltajilleen 13, sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille 12.

Vastaajista 52 % oli asiakkailta ja 48 % huoltajilta. Perustason ja erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta muodostavat 89 % vastauksista. Ensimmäiseksi kysyttiin ”koetko, että palvelusta on ollut sinulle hyötyä/saitko apua?”. Paljon-vastauksia annettiin 74 % ja jonkin verran 26 %. Tätä heikompia tuloksia ei vastauksissa esiintynyt.  Kaikista vastauksista ja 94 % vastaajista kokivat voivansa vaikuttamaan palvelun sisältöön. Loput vastaukset kuuluivat “En osaa vastata”-vaihtoehtoon. 85 % vastaajista kokivat, että ”asioistani pidetään hyvää huolta paljon” ja loput 15%:kin ”jonkin verran”. 

97 % asiakkaista ja huoltajista ovat olleet tyytyväisiä palveluun. Työn tavoitteellisuutta on korostettu Nemovassa ja 60 % vastaajista kokee tavoitteet saavutetuiksi, 32 % “jonkin verran”. Tästä tulkintana voidaan tehdä, että tavoitteet työskentelylle ovat olleet selkeät ja niitä kohti on edetty tasaisesti. Loput (8 %) olivat “En osaa sanoa” -vastauksia. Nemovassa ymmärretään vastausten antamisen haasteet ikätasoon, kehitykseen ja kielitaustaan peilaten, mutta vastauksia pidetään oikean suuntaisina Nemovan tekemän työn näkökulmasta. 48 % huoltajista kokee tulleensa mukaan työskentelyyn “paljon” ja 43 % “jonkin verran”. Nemovassa yksilötyö (esimerkiksi ammatillinen tukihenkilötyö/nepsyvalmennus) on silti koko perheen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää ja tämän vuoksi näitä vastauksia pidetään erittäin hyvinä.

Lopuksi muutamia poimintoja avoimista vastauksista:  

“Tukihenkilö on tosi tärkeä ja tarpeellinen” 

“Tukihenkilö on luotettava aikuinen”  

“IHANA [työntekijän nimi]! Monipuolista, lasta kiinnostavaa tekemistä, huomioitu myös ruokailun vaikeus ja verensokerit <3 Ei voisi parempaa tukihenkilöä olla. KIITOS” 

“[Työntekijän nimi] on paras! Osaa työskennellä lasten kanssa ja ottaa koko perheen huomioon!” 

“Työskentely tavoitteellista, vahvasti ammatillista. Työskentelytulokset selkeästi nähtävissä. [Työntekijän nimi] vahva ammattitaito ja kohtaamisen kyky vievät kohti tavoitteita.” 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Palvelun vaikuttavuuden seuranta (sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat): 

Sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille lähetetty vastaava, mutta hieman pelkistetympi kysely, johon vastausprosentti oli 21. Kyselyssä tiedusteltiin, että ovatko olleet tyytyväisiä palveluun, josta ”Paljon” vastauksia oli 70 % vastauksista ja jonkin verran 30 %. 90 % vastaajista kertoi, että asiakkaan asioista pidetään hyvää huolta ”paljon”, ”jonkin verran” vastasi 10 % vastaajista, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena.  

80 % vastaajista kokee, että perheen/lapsen tilanne on parantunut “jonkin verran” palvelun aikana, 10 % vastasi “paljon”. Loput vastaukset sijoittuivat “en osaa vastata” -kategoriaan. “Paljon” ja “jonkin verran” kattoivat vastaukset kysymykseen “onko palvelusta ollut asiakkaalle hyötyä” (50 %/50 %). 60 % sosiaalityöntekijöistä/sosiaaliohjaajista kokee, että heidät on pidetty ajan tasalla työskentelyn osalta “paljon”, 40 % “jonkin verran”. 70 % vastasi “paljon” ja 30 % “jonkin verran” kysymykseen, että ovatko olleet tyytyväisiä Nemovan tuottamaan palveluun.

 

 

 

 

 

Muutamia poimintoja avoimista vastauksista:

“Meillä haastavat asiakkaat, joille tuotetaan tukihenkilöpalvelua.

“Kiitos, että olette joustavia ja valmiita räätälöimään palvelun kun lapsen etu sitä vaatii.”

 

 

Päivitetty 16.1.2023

 

Aiempien vuosien tulokset: