Kriisiperhetyö

Nemova Oy:n kriisiperhetyö on palvelumuoto, joka on mahdollista aloittaa nopeasti ja jonka aikana työskentely on tiivistä. Tavoitteena on perheen tilanteen vakauttaminen. Kriisiperhetyössä on samoja elementtejä, kuin sosiaalihuoltolaissa määritellyssä perhetyössä. Kriisiperhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä se vaadi lastensuojelun asiakkuutta. 

Kriisiperhetyön tiimi koostuu psykologista, sosiaalityöntekijästä, psykiatrisesta sairaanhoitajasta, sosionomi AMK ja yhteisöpedagogi AMK:sta. Lisäksi tiimin tukena on psykologi, sosiaalityöntekijä sekä psykiatriaan erikoistunut toimintaterapeutti AMK. Kaikilla työntekijöillä on sosiaalialan ammattikorkeakoulutus, sosiaalialan lisäkoulutuksia, sekä pidempi sosiaalialan työhistoria. 

Asiakas / kohderyhmä 

Kriisiperhetyön asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin kuntien sosiaalitoimen kautta. 

Palvelun tavoitteet 

Kriisiperhetyön tavoitteita ja työn sisältöä tarkastellaan aktiivisesti, ja työskentelyn sisällöstä tiedotetaan vastuusosiaalityöntekijää. Muutoksia voidaan tarvittaessa tehdä ja tarkentaa nopeasti, yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa. Työskentelystä laaditaan lopuksi kirjallinen koonti yhdessä asiakkaiden kanssa, joka toimitetaan sosiaalityöntekijälle. 

Palvelun sisältö 

Nemovan kriisiperhetyö on tarvittaessa käytettävissä vuoden ympäri jokaisena päivänä kellonaikaan katsomatta. Työskentelyyn voidaan sisällyttää verkostoyhteistyötä perheen, läheisten ja koulujen parissa. Työskentelyssä toteutetaan toiminnallisia menetelmätyöskentelytapoja (elämänjana, sukupuu, verkostokartta yms.)  

Kriisiperhetyö on perheen omassa arki- ja lähiympäristössä toteutettavaa työskentelyä. Kriisiperhetyötä on myös mahdollista toteuttaa Nemova-talolla, jolloin kodinomaisessa ympäristössä toiminnallisten menetelmien kautta on mahdollista vahvistaa perheen arkea. Kriisiperhetyötä toteuttavan työparin tai -työryhmän työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaiseksi. 

Nemovan työskentelyä ohjaavat Nemovan arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, jonka avulla turvataan perheen tuen saanti katkeamattomana työskentelynä. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan työn kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.  

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 2 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Sen avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

 

Palvelun hinta ja laskutus 

Nemovan palvelujen hinnat ovat kuntien ja kaupunkien kanssa tehdyn voimassaolevan puitesopimuksen mukaisia.  

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja. 

 

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701