Nemova - Med livet i fokus

Bemötande - Likvärdighet - Ärlighet

Nemova Oy är grundat år 2016, företaget ägs av arbetstagarna och producerar öppenvårdstjänster åt barn, unga och familjer i enlighet med socialvårdslagen och barnskyddslagen. Nemova erbjuder familjearbete, professionell stödpersonsverksamhet, nepsy-handledning, eftervård, kamratsstödsgrupper och rådgivning för ombildade familjer. Individuellt anpassade stödformer upprättas och skräddarsys tillsammans med familjen och socialtjänsten. Verksamheten styrs av etiskt förhållningssätt och värderingar som innefattar bemötande, likvärdighet och ärlighet.

Genom snabbt ingripande kan man oftast förhindra oönskad utveckling och dess konsekvenser. Arbetet grundar sig på PACE- modellen som är utvecklad av Daniel Hughes (2011).  Med hjälp av denna modell kan den vuxna skapa en empatisk och trygg kontakt med barnet. PACE utformas av orden: Playfulness, acceptance, curiosity och empathy – det vill säga lekfullhet, acceptans, nyfikenhet och empati.

Nemovas familjearbete innefattar reflektivt arbete tillsammans med familjen i deras vardagsmiljö. Med hjälp av psykosocialt och systematiskt arbete i kombination med PACE- modellen synliggörs familjens resurser och förstärker deras funktionsförmåga.

Nemovas familjearbetes tyngdpunkt ligger på att förbättra familjens ömsesidiga växelverkansförhållanden, anknytningsförhållande samt förstärka föräldraskapet.

Nemovas professionella stödpersonsverksamhet bygger på tillit mellan barnet/ungdomen och stöpersonen utgående från PACE- modellen.

Stöpersonsverksamhet för barn och unga är en lagstadgad öppenvårdsstödform som utförs i enlighet med socialvårdslagen och barnskyddslagen. I arbetet förstärks klientens positiva tillvägagångssätt genom gemensam verksamhet och diskussion.

Nemova Oy erbjuder kamratstödsgrupper, främst riktade åt föräldrar till barn eller unga som lider av mental ohälsa eller beteendeproblem. Grupperna fungerar som förebyggande verksamhet inom öppenvården. Grupperna ökar kunskap, ger stöd och är stärkande. Grupperna är inte ämnade som vård för allvarliga problem. Gruppen leds och

Rådgivning åt ombildade familjer innefattar bemötande, omtanke och att gå tillsammans sida vid sida. Det innefattar även lyssnande, frågande, reflekterande över saker och tillvägagångssätt, att ge stöd och verktyg samt upprätthålla hopp. Arbetet innefattar samarbete mellan handledare och den ombildade familjen eller paret.

Nemovas eftervårdstjänster innefattar förstärkande av klientens egna resurser samt förstärkande av tillvägagångssätt som främjar klientens självständighet.  Vardagskunskap, sociala nätverk samt klientens individuella behov tas i beaktande i planerandet av nemovas eftervårdstjänster.  Arbetet innefattar funktionella metoder, handledning beträffande vardagsbestyr, samt andra arbetsmetoder inom socialt arbete.

Nemovas neuropsykiatriska handledning (nepsy) utformas individuellt i samarbete med servicebeställaren och barnets vårdare. Arbetsmetoderna som används innefattar olika metoder inom socialt arbete som berör socialhandledning. Arbetet utförs i barnets eller ungdomens hemmiljö.

Mikroretkeily on Nemovan toiminnallinen metodi, jossa tutustutaan luontoon ja ympäristöön retkien kautta. Retkeilyn ei aina tarvitse tarkoittaa pidempiä patikointeja ja mikroretkeilyssä tähdätäänkin muutaman tunnin kokemuksellisiin hetkiin, joissa on hetki aikaa pysähtyä arjesta ja nauttia luonnosta.

Mikäli kiinnostuit meistä palveluntuottajana tai työnantajana, ota rohkeasti yhteyttä!