Nepsyvalmennus

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS 

Nemova Oy:n tuottama neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) rakennetaan yksilöllisesti yhteistyössä palvelun tilaajan ja asiakkaan kanssa. Neuropsykiatrista valmennusta on mahdollista järjestää asiakkaan arkiympäristössä esimerkiksi kotona tai koulussa. Tapaamiset suunnitellaan asiakkaan ja työn tilaajan toiveiden mukaisesti. Työskentelyä on mahdollista järjestää tarvittaessa etäyhteydellä Nemonetissä. 

Asiakas / kohderyhmä 

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu kaiken ikäisille henkilöille, joilla on vaikeuksia esimerkiksi opiskeluissa ja työllistymisessä. Neuropsykiatrisella valmennettavalla voi olla todettuna diagnoosina neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö), ADD (tarkkaavuuden häiriö), autismikirjo, Touretten oireyhtymä tai kielellisiä erityisvaikeuksia. Valmennus ei kuitenkaan aina edellytä diagnoosia. Maksusitoumuksia neuropsykiatriseen valmennukseen tekevät sosiaali- ja terveystoimi sekä erikoisairaanhoito. Asiakkaaksi voi tulla myös omakustanteisesti ilman maksusitoumusta, eikä asiakkaalla tarvitse olla diagnosoitua neuropsykiatrista erityisvaikeutta.  Omakustanteisesta asiakkuudesta kiinnostunut voi tiedustella hinnoittelua ja maksukäytäntöjä Nemovan toimitusjohtajalta (yhteystiedot löytyvät alhaalta). 

Palvelun tavoitteet 

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.  Menetelmät valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti, niitä ovat muun muassa arjen- ja elämänhallintataitojen parantaminen sekä itsetuntemuksen ja itsetunnon lisääminen. Valmennuksen lähtökohtina ovat asiakkaan nykyhetken tarpeet, toiveet ja odotukset, joista muodostuvat tavoitteet valmentajan ja asiakkaan yhteistyölle. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin.  

Nepsy- valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä.  

Asiakkaan motivaatio vaikuttaa valmennuksen tuloksiin ja usein motivaation vahvistaminen on osa valmennusprosessia. 

Valmennuksessa sovelletaan mm. kognitiivis-behavioraalisen ja ratkaisukeskeisen terapian sekä käyttäytymisohjauksen menetelmiä (esimerkiksi tavoitteen asettaminen, ajanhallinnan menetelmät, päivästruktuurin luominen kuvalukujärjestyksellä, tavoite-palkkiomenetelmät, voimavarojen hyödyntäminen. 

Palvelun sisältö 

Neuropsykiatrisen valmennuksen tuella opetellaan uusia toimintatapoja itsenäisen elämän hallitsemiseen. Tavoitteena on valmennettavan kadoksissa olleiden voimavarojen löytäminen ja näin ollen kykenemisen tunteen kasvattaminen.  Työskentelyssä suunnitellaan arjen toimintojen aloittamista ja loppuunsaattamista, organisoidaan ja opetellaan hallitsemaan ajankäyttöä. 

Nemovan työskentelyä ohjaavat, arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, joiden avulla turvataan asiakkaan tuen saanti katkeamattomana. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.  

 

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 3 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Menetelmän avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen ja toimii työskentelyasenteena myös aikuisen kanssa tehtävään työhön. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

Palvelun hinta ja laskutus 

Nemovan palvelujen hinnat ovat kuntien ja kaupunkien kanssa tehdyn voimassa olevan puitesopimuksen mukaiset.  

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja. 

 

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701