Perhetyö

PACE - asenne

Leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia

PERHETYÖ 

Nemova Oy:n perhetyön palveluihin lukeutuvat eri perhetyön muodot, lapsi­perheiden koti­palvelut sekä perhekuntoutus. Palveluilla tuetaan ja kuntoutetaan lapsi­perheitä kokonaisvaltaisesti tilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat vaarantumassa.  

Nemovan perhetyö on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista psykososiaalista tukea koko perheelle. Perhetyötä ohjaa Nemovan perhetyön prosessi, jossa hyödynnetään laajasti moniammatillisen tiimin vahvaa tukea ja työmenetelmiä. Käytettävissä ovat myös Nemovan erityisasiantuntijoiden tuki ja ohjaus. Perhetyö on tavoitteellista, prosessinomaista, ja sen vaikuttuvuutta seurataan kuukausittain asiakastyön koosteessa ja 3 kuukauden välein väliarviointipalaverissa. Kaksi kertaa vuodessa Nemova Oy kerää myös asiakkailtaan laajan asiakaspalautteen. 

Asiakas / kohderyhmä 

Perhetyön asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin kuntien sosiaalitoimen kautta. 

Palvelun tavoitteet 

Asiakastyösuunnitelmaan luotuja perhetyön tavoitteita tarkastellaan 3 kuukauden välein sosiaalityöntekijän kanssa väliarvioinnin yhteydessä. Muutoksia tehdään tarvittaessa matkan aikana, ja tavoitteiden räätälöintiä tehdään prosessin edetessä yhdessä asiakkaiden ja sosiaalityöntekijän kanssa. 

Palvelun sisältö 

Perhetyötä toteuttavan työparin tai -ryhmän työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaiseksi. Nemovan perhetyön vuosikelloon sisältyy verkostoyhteistyötä perheen, läheisten ja koulujen kanssa, toiminnallisia ja yhteisöllisiä tapahtumia, sekä menetelmätyöskentelyä (elämänjana, sukupuu, verkostokartta yms).  Perhetyö on perheen omassa arki- ja lähiympäristössä toteutettavaa työskentelyä, joka voi koskea koko perhettä tai vain tiettyjä perheenjäseniä. Perhetyötä on mahdollista toteuttaa myös Nemova-talolla, jolloin toiminnallisten menetelmien kautta vahvistetaan perheen arkea.  

Nemovan työskentelyä ohjaavat Nemovan arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, jonka avulla turvataan perheen tuen saanti katkeamattomana työskentelynä. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan työn kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.  

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 3 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Sen avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

Palvelun hinta ja laskutus 

Nemovan palvelujen hinnat ovat kuntien ja kaupunkien kanssa tehdyn voimassa olevien puitesopimuksien mukaiset.  

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja.  

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701 

 

Lisätietoja avohuollon tukitoimista (THL): Lastensuojelun käsikirja

YKSISÖLLISIÄ KOHTAAMISIA

Motivoidaan ja rakennetaan luottamusta

Tehostetun perhetyön pohjana toimivat Nemovan perhetyön toimintatavat sekä perheen tarpeet, jotka määrittävät tehostetun perhetyön intensiivisyyden ja työn sisällön. Tehostettu perhetyö voi olla esimerkiksi useamman kerran viikossa tapahtuvaa työskentelyä perheen trauman tai muun kriisiytyneen asian äärellä, mikäli se on vaikuttanut perheen toimintakykyyn alentavasti.

Perhetyössä käytämme muun muassa seuraavia menetelmiä:

Vanhemmuuden roolikartta
Sukupuu ja henkilöiden väliset suhteet
Verkostokarttaa
Ajankäyttö, vahvuudet, tarpeet jne.
Elämänjana

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?