Tuettu asuminen ja ohjaajapalvelut

PACE - asenne

Leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia

Tuettu asuminen ja ohjaajapalvelut 

Nemova Oy:n nuoren tuetun asumisen palveluita ja ohjaajapalveluita ohjaavat aina asiakastyösuunnitelman mukaiset tavoitteet sekä asiakkaan kanssa laadittu, vastuusosiaalityöntekijän hyväksymä palvelusuunnitelma. Työ on tavoitteellista, prosessinomaista ja sen vaikuttuvuutta seurataan kuukausittain asiakastyön koosteessa ja 3 kuukauden välein väliarviointipalaverissa. Nemova Oy mittaa palvelun vaikuttavuutta kahdesti vuodessa.    

Työmenetelminä käytetään sosiaalityön eri menetelmiä, jotka yhdessä valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden, haasteiden ja muiden asiakaskohtaisten tavoitteiden mukaisesti.  Työntekijöillä on sosiaalialan ammattikorkeakoulutus, sekä sosiaalialan lisäkoulutuksia.  

Asiakas-/kohderyhmä  

Nemova Oy:n nuorten ja aikuisen tuetun asumisen palveluiden ja ohjaajapalveluiden piiriin asiakkaat ohjautuvat kuntien sosiaalitoimistojen kautta.  Palvelun kohderyhmänä ovat 16-17 -vuotiaat nuoret, jälkihuollon piirissä olevat sekä aikuiset.   

Asiakkaalla voi olla esimerkiksi;  

  • Yleistä elämänhallintaan liittyvää tuen tarvetta (vuorokausirytmi, asumistaidot, ruoan laiton haasteet)  
  • Mielenterveyden, päivärytmin ja päivittäisten asioiden hoitamisen (viranomaisasiointi) haasteita  
  • Tukiverkoston puuttumista 
  • Neuropsykiatrisia ongelmia 
  • Päihdeongelmia 

  

Palvelun tavoitteet ja sisältö  

Asiakastyösuunnitelmaan luotuja tavoitteita tarkastellaan palvelusuunnitelman mukaisesti. 

Elämänhallinnan taitojen opettelu (arjen taidot, vuokranmaksu, etuuksien hakeminen, laskujen maksaminen ja ennakointi, verkosto- ja viranomaistyöskentelyn tukeminen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin seuranta ja muutoksiin reagointi) ammattilaisen kanssa tarjoaa mahdollisuuden itsenäistymiseen tuetusti.  

Asiakkaalla on oma Nemovan työntekijä, joka pystyy tarpeen mukaisesti tukemaan asiakasta elämän eri haasteissa. Asiakkaan tarpeisiin pystytään räätälöimään työtä ja työskentelyä yksilöllisesti. Laadukkaan työn tukena on Nemovan moniammatillinen viikoittainen reflektiivinen tiimi pitkällä ja laajalla työkokemuksella (lastensuojelu-, päihde-, mielenterveys-, perhetyö ja neuropsykiatrinen valmennus), Nemovan erityistyöntekijöiden (sosiaalityöntekijä ja psykologi) konsultaatiomahdollisuus, sekä säännöllinen työnohjaus. Nemova on pieni yritys, jonka työllä on kasvot ja nimet. Vahvuutemme on nopea reagointi, joustavuus, uudistunut työote ja jatkuvan parantamisen periaatteella toteutettu asiakaslähtöinen avohuollon työ.  

Nemovassa on vuodesta 2019 asti järjestetty yhteis- ja ryhmätoimintaa (kts. Mikroretkeily), jonka tuomaa kokemusta käytämme hyödyksemme myös tuetun asumisen ja ohjaajapalveluiden asiakastyössä.  

Työskentelyn vuosikelloon sisältyy verkostoyhteistyötä perheen, läheisten ja koulujen parissa. Menetelminä käytetään toiminnallisia ja yhteisöllisiä tapahtumia, menetelmätyöskentelyä nuoren kansion ohjeiden mukaan (elämänjana, sukupuu, verkostokartta yms), sekä palveluohjausta. 

Nemovan työskentelyä ohjaavat arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, joiden avulla turvataan asiakkaan tuen saanti katkeamattomana. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan kehityksen periaatteella.  

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.   

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 3 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Menetelmän avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia.  

Palvelun hinta ja laskutus  

Nemovan palvelujen hinnat ovat kuntien ja kaupunkien kanssa tehtyjen voimassa olevan puitesopimuksen mukaisia.   

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja.  

Lisätietoja antaa: Elina Tiistola
elina.tiistola@nemova.fi 
p. 045 259 4701  

YKSILÖLLISIÄ KOHTAAMISIA

Motivoidaan ja rakennetaan luottamusta

Menetelminä ja välineinä käytämme muun muassa:

Elämänjanaa
Verkostokarttaa
Sukupuuta
Palveluohjausta

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Heräsikö sinulla kysymyksiä näistä asioista?