Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arvioinnissa keskitytään syvälliseen tarkasteluun lapsen psyykkisestä hyvinvoinnista, lapsi-vanhempi-suhteen laadusta, vanhempien vahvuuksista ja haasteista sekä heidän kyvystään ratkaista perheen kohtaamia ongelmia.

Tämä arviointiprosessi vaatii monialaista asiantuntijaryhmää, joka työskentelee tiiviisti yhteistyössä arviointiin osallistuvien vanhempien kanssa. Tavoitteena on hankkia laaja näkemys perheen tilanteesta ja vanhempien kyvyistä vastata lapsen tarpeisiin.

Vanhemmuuden arviointi on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa on tarpeen arvioida vanhempien kykyä tarjota turvallinen kasvuympäristö lapselleen. Esimerkiksi lapsen huostaanottoa tai palauttamista biologiseen perheeseen harkittaessa on olennaista selvittää, onko vanhempien hoiva riittävää ja lapsen edun mukaista. Tämä arviointi auttaa tekemään päätöksiä, jotka palvelevat parhaiten lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Asiakas / kohderyhmä 

Vanhemmuuden arvioinnin asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin kuntien sosiaalitoimen kautta. 

Palvelun tavoitteet 

Vanhemmuuden arvioinnin tavoitteita ja työn sisältöä tarkastellaan aktiivisesti, ja työskentelyn sisällöstä tiedotetaan vastuusosiaalityöntekijää. Muutoksia voidaan tarvittaessa tehdä ja tarkentaa nopeasti, yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa. Työskentelystä laaditaan lopuksi kirjallinen koonti yhdessä asiakkaiden kanssa, joka toimitetaan sosiaalityöntekijälle. 

Palvelun sisältö 

Nemovan vanhemmuuden arviointi on tarvittaessa käytettävissä vuoden ympäri jokaisena päivänä kellonaikaan katsomatta. Työskentelyyn voidaan sisällyttää verkostoyhteistyötä perheen, läheisten ja koulujen parissa. Työskentelyssä toteutetaan toiminnallisia menetelmätyöskentelytapoja (elämänjana, sukupuu, verkostokartta yms.)  sekä arviointiin liittyviä haastatteluja.

Vanhemmuuden arviointi on perheen omassa arki- ja lähiympäristössä toteutettavaa työskentelyä. Vanhemmuuden arviointia on myös mahdollista toteuttaa Nemovan toimistolla, jolloin kodinomaisessa ympäristössä toiminnallisten menetelmien kautta on mahdollista arvioida perheen arkea. Vanhemmuuden arviointia toteuttavan työryhmän työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaiseksi. 

Nemovan työskentelyä ohjaavat Nemovan arvot, missio ja strategia. Nemovan työntekijöillä on työnohjauksen lisäksi tukenaan viikoittainen reflektiivinen tiimi sekä työparityöskentelymalli, jonka avulla turvataan perheen tuen saanti katkeamattomana työskentelynä. Moniammatillisen tiimin tuen lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma jatkuvan työn kehityksen periaatteella. 

Työ on asiakaslähtöistä ja se pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Työskentely on suunnitelmallista, reflektiivistä ja pitkäjänteistä.  

Nopealla väliintulolla saadaan usein estettyä ei toivotun kehityksen seuraus. Työskentelyä ohjaa Nemovassa yli 2 vuotta kehitetty PACE-asenne, joka on Daniel Hughesin (2011) kehittämä menetelmä. Sen avulla aikuinen kykenee luomaan turvallisen ja empaattisen yhteyden lapseen. PACE muodostuu sanoista playfulness, acceptance, curiosity ja empathy – leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. 

 

Palvelun hinta ja laskutus 

Nemovan palvelujen hinnat ovat kuntien ja kaupunkien kanssa tehdyn voimassaolevan puitesopimuksen mukaisia.  

Hinnoista ja laskutuskäytännöistä vastaa Nemovan toimitusjohtaja. 

 

Lisätietoja antaa: 

Elina Tiistola, toimitusjohtaja
elina.tiistola@nemova.fi
p. 045 259 4701