Att tala om mental hälsa

Klientarbete inom socialvårdsbranschen bygger på tillit och öppenhet. Det ligger på den professionellas ansvar att skapa en klientrelation som präglas av god växelverkan och empati. I och med detta skapas en atmosfär mellan klienten och den professionella som möjliggör öppen kommunikation om väsentliga samtalsämnen, nämligen mental hälsa och känslor.

Den öppna, kommunikativa och tillitspräglade växelverkan som sker mellan klient och professionell bör betona aktivt lyssnande. Det vill säga, den professionella bör vara medveten om att klienten är experten på sitt eget liv och sina egna känslor. Det betyder att aktivt lyssnande och genuin närvaro behövs i större utsträckning än rådgivning.

Att prata öppet om mental hälsa, och de känslor som relaterar till detta, är till viss del ännu tabu i det finska samhället. Fastän det under de senaste åren blivit vanligare att prata om mental hälsa är ämnet fortfarande tabubelagt och mental ohälsa är något stigmatiserat. Att försäkras om att det är tillåtet och inte skamligt att må psykiskt dåligt är nödvändigt för att möjliggöra öppen dialog om mental hälsa.

Mental ohälsa syns nödvändigtvis inte utåt.  Just därför är det viktigt att kunna, och våga föra en öppen dialog om ämnet. Principen om att bli hörd, sedd och förstådd är viktig för den som lider av mental ohälsa. Professionella bör därför också vara lyhörda och förstå att mental ohälsa tar sig uttryck på olika sätt.  En inåt-agerande individ kan stänga in sina känslor och finna det svårt att uttrycka dem till andra, inåt-agerande individer kan också uppvisa blyghet och tillbakadragenhet.

 Ett barn eller en ungdom som agerar starkt utåt, är aggressiv eller hotfull kan ha underliggande orsaker till sitt beteende. Då bör man som professionell kunna se individen bakom handlingarna och förstå att beteendet kan ha underliggande känslor som bör bearbetas. På så sätt kan man hjälpa individen utan att döma denne för sina handlingar. Att finna individens egna styrkor, resurser och intressen som ger denne kraft är väsentligt för att kunna ge adekvat stöd.

Det är viktigt att förstå att mental ohälsa kan ha en fundamental påverkan på en individs liv. Det är dock lika viktigt att komma ihåg att mental ohälsa, eller en diagnos, inte är synonymt med identitet.  Det är upp till var och en att utforma sin egen identitet, och i bemötandet av en individ med mental ohälsa är det väsentligt att inte fästa för mycket uppmärksamhet på en eventuell diagnos, utan att se personens individualitet och likvärde och inte betrakta mental ohälsa som ett definierande karaktärsdrag.

Artikkelin kirjoittaja: Vilhelm Siren

Onko sinulla kysyttävää aiheesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *