tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Nemovan ammatillinen tukihenkilötoiminta rakentuu lapsen / nuoren ja tukihenkilön väliseen luottamussuhteeseen PACE-asenteen avulla. Tukihenkilötyö on sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle. Työskentelyssä vahvistetaan ja rakennetaan asiakkaan positiivisia toimintamalleja yhdessä toimien ja keskustellen.
Perhetyö
Nemovan perhetyö on reflektiivistä yhdessä työskentelyä perheen arjen ympäristössä. Psykososiaalisella ja systeemisellä työskentelyllä PACE-asenteeseen yhdistettynä saadaan perheen voimavaroja näkyväksi, ja vahvistettua perheen toimintakykyä. Nemovan perhetyön painopiste on perheen keskinäisten vuorovaikutussuhteiden parantaminen, kiintymyssuhdetyöskentely ja vanhemmuuden vahvistaminen.
Nepsyvalmennus
Nemovan neuropsykiatrinen valmennus (nepsy), rakennetaan yksilöllisesti yhteistyössä palveluntilaajan ja lapsen huoltajien kanssa. Työmenetelminä käytetään eri sosiaalityön sosiaalisia valmennukseen soveltavia menetelmiä. Työskentely tapahtuu lapsen tai nuoren kotiympäristössä.
Jälkihuolto
Nemovan jälkihuoltopalvelut sisältävät asiakkaan omien voimavarojen ja itsenäistymiseen tarvittavien toimintamallien vahvistamista. Arjen taidot, sosiaaliset verkostot sekä omat yksilölliset tarpeet otetaan huomioon Nemovan jälkihuoltoa suunniteltaessa. Työ pitää sisällään toiminnallisia menetelmiä, arjen käytäntöjen opettelemista, ja erilaisia sosiaalityön työmenetelmiä.
Vertaisryhmätoiminta
Nemova Oy tarjoaa vertaisryhmiä, jotka on pääsääntöisesti suunnattu oireilevan lapsen tai nuoren vanhemmille. Ryhmät toimivat avohuollon kontekstissa ja ovat ennaltaehkäiseviä. Ryhmät ovat tietoa ja tukea lisääviä sekä voimaannuttavia. Ryhmät eivät ole hoidollisia ja vakavien ongelmien hoitoon tarkoitettuja. Ryhmää vetää ja
Mikroretkeily
Mikroretkeily on Nemovan toiminnallinen metodi, jossa tutustutaan luontoon ja ympäristöön retkien kautta. Retkeilyn ei aina tarvitse tarkoittaa pidempiä patikointeja ja mikroretkeilyssä tähdätäänkin muutaman tunnin kokemuksellisiin hetkiin, joissa on hetki aikaa pysähtyä arjesta ja nauttia luonnosta. Mikroretkeilyssä yhdistyvät liikunta, omatoimisuus,