Palvelut

Tuettu asuminen ja ohjaajapalvelut

Nuoren tuetun asumisen palveluita ja ohjaajapalveluita ohjaavat aina asiakastyösuunnitelman mukaiset tavoitteet sekä asiakkaan kanssa laadittu, vastuusosiaalityöntekijän hyväksymä palvelusuunnitelma. Työ on tavoitteellista, prosessinomaista ja sen vaikuttuvuutta seurataan kuukausittain asiakastyön koosteessa ja 3 kuukauden välein väliarviointipalaverissa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Nemovan ammatillinen tukihenkilötoiminta rakentuu lapsen / nuoren ja tukihenkilön väliseen luottamussuhteeseen PACE-asenteen avulla. Tukihenkilötyö on sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle. Työskentelyssä vahvistetaan ja rakennetaan asiakkaan positiivisia toimintamalleja yhdessä toimien ja keskustellen.

Perhetyö

Nemovan perhetyö on reflektiivistä yhdessä työskentelyä perheen arjen ympäristössä. Psykososiaalisella ja systeemisellä työskentelyllä PACE-asenteeseen yhdistettynä saadaan perheen voimavaroja näkyväksi, ja vahvistettua perheen toimintakykyä. Nemovan perhetyön painopiste on perheen keskinäisten vuorovaikutussuhteiden parantaminen, kiintymyssuhdetyöskentely ja vanhemmuuden vahvistaminen.

Kriisiperhetyö

Kriisiperhetyö on palvelu, joka aloitetaan nopeasti ja jonka työskentely on tiivistä. Tavoitteena tilanteen vakauttaminen ja kriisiperhetyössä on samoja elementtejä kuin sosiaalihuoltolaissa määritellyssä perhetyössäkin. Kriisiperhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Perhekuntoutus

Nemova Oy:n tuottama perhekuntoutus on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Palvelu on tarkoitettu perheille, joilla on haasteita arjessa ja vanhemmuudessa. 

Nepsyvalmennus

Nemovan neuropsykiatrinen valmennus (nepsy), rakennetaan yksilöllisesti yhteistyössä palveluntilaajan ja lapsen huoltajien kanssa. Työmenetelminä käytetään eri sosiaalityön sosiaalisia valmennukseen soveltavia menetelmiä. Työskentely tapahtuu lapsen tai nuoren kotiympäristössä.

Jälkihuolto

Nemovan jälkihuoltopalvelut sisältävät asiakkaan omien voimavarojen ja itsenäistymiseen tarvittavien toimintamallien vahvistamista. Arjen taidot, sosiaaliset verkostot sekä omat yksilölliset tarpeet otetaan huomioon Nemovan jälkihuoltoa suunniteltaessa. Työ pitää sisällään toiminnallisia menetelmiä, arjen käytäntöjen opettelemista, ja erilaisia sosiaalityön työmenetelmiä.

Aikuisten tukihenkilötoiminta

Aikuisten tukihenkilötoiminta räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työskentely on aina tavoitteellista. Sen toteutusmuodot, tapaamisten määrä sekä kesto sovitaan yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.  Asiakkaat voivat olla esimerkiksi vankilasta vapautuvat, yksinäiset tai kriisin kohdanneet asiakkaat, jotka tarvitsevat arjen toiminnoissa neuvoja, apua ja ohjausta.  

Nemonetti

Nemonetti on Nemovan työntekijöiden kehittämä valtakunnallinen etäyhteydellä toteutettava ohjaus- ja neuvontapalvelu lasten ja nuorten vanhemmille, jossa työskentelee terapeuttisella työotteella ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti perhetyöntekijät.

Vertaisryhmätoiminta

Nemova Oy tarjoaa vertaisryhmiä, jotka on pääsääntöisesti suunnattu oireilevan lapsen tai nuoren vanhemmille. Ryhmät toimivat avohuollon kontekstissa ja ovat ennaltaehkäiseviä. Ryhmät ovat tietoa ja tukea lisääviä sekä voimaannuttavia. Ryhmät eivät ole hoidollisia ja vakavien ongelmien hoitoon tarkoitettuja. Ryhmää vetää ja johtaa aina ammattilainen, joka turvaa ryhmien turvallisuuden ja luottamuksellisuuden.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa asiakas saa apua erilaisiin oman elämänsä seksuaalisuuteen liittyviin haasteisiin. Niitä voivat olla mm. haluttomuus ja halujen erilaisuus, traumaattiset tapahtumat mm. seksuaalinen väkivalta, lapsen ja nuoren seksuaalisen kasvun tukeminen.

Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arvioinnissa keskitytään syvälliseen tarkasteluun lapsen psyykkisestä hyvinvoinnista, lapsi-vanhempi-suhteen laadusta, vanhempien vahvuuksista ja haasteista sekä heidän kyvystään ratkaista perheen kohtaamia ongelmia. Tämä arviointiprosessi vaatii monialaista asiantuntijaryhmää, joka työskentelee tiiviisti yhteistyössä arviointiin osallistuvien vanhempien kanssa. Tavoitteena on hankkia laaja näkemys perheen tilanteesta ja vanhempien kyvyistä vastata lapsen tarpeisiin. Vanhemmuuden arviointi on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa on [...]

Mikroretkeily

Mikroretkeily on Nemovan toiminnallinen metodi, jossa tutustutaan luontoon ja ympäristöön retkien kautta. Retkeilyn ei aina tarvitse tarkoittaa pidempiä patikointeja ja mikroretkeilyssä tähdätäänkin muutaman tunnin kokemuksellisiin hetkiin, joissa on hetki aikaa pysähtyä arjesta ja nauttia luonnosta.

Mikroretkeilyssä yhdistyvät liikunta, omatoimisuus, kokemuksellisuus, vastuullisuus, kehon ja mielen aktivointi, ihmettely, yhdessäolo ja rauhoittuminen. Mikroretkeily tarjoaa myös erilaista oppimistapaa luonnosta, sekä omakohtaista kokemusta ja suhdetta luontoon.