Svenskspråkig kamratstödsverksamhet

Under de senaste veckorna, har jag arbetat med, och utvecklat idéer för att tillgodose ett servicebehov, nämligen psykosocialt kamratstöd för ungdomar i utsatta situationer. Detta behov tillgodoses av flera olika organisationer, föreningar, projekt och företag, dock är denna sorts verksamhet främst tillgänglig på finska. Ett exempel på en uppenbart framgångsrik projektbaserad stödform har förverkligats i Helsingfors, nämligen Malmi-ryhmä, deras innovativa verksamhetsform fungerar som en inspirationskälla till en svenskspråkig kamratstödsgrupp med samma mål, förebyggande av ungdomars marginalisering och främjande av välfärd.

En minoritetsgrupp som riskerar att gå miste om denna stödform är svenskspråkiga ungdomar i Finland. Denna text kan betraktas både som ett förmedlande av en idé, och en inbjudan till samarbete. För att förverkliga denna typ av verksamhet krävs personalresurser, kunnande och ekonomiska resurser. Idén är fastställd, initiativtagande av medborgare för att främja den yngre befolkningens välmående, men dess förverkligande är ännu på en abstrakt nivå.

Ett projektbaserat arbete, med fokus på svenskspråkiga ungdomar är grundidén. Upprättandet av projektet kunde ske via ett andelslag eller en registrerad förening, via denna projekt- eller föreningsbaserade grund kan ekonomiskt stöd ansökas från finansiörer. Projektet kan betraktas som ett komplement till de statligt finansierade barnskyddstjänsterna som finns att tillgå. Likt de bestämmelser som nämns i socialvårdslagen (1301/2014) §28, angående referensgruppsverksamhet riktas verksameten åt ungdomar som är i behov av särskilt stöd, för att främja deras välmående och fungera som en förebyggande stödform. Optimalt kunde projektets förverkligande ske i, och i samarbete med svenskspråkiga skolor. På så sätt kunde målgruppen hittas i samarbete med skolans personal, som har insikt i vilka individer som har behov och intresse av kamratstödsverksamhet.

 Till detta arbete tillkommer en etisk värdegrund, vars roll är central och ständigt närvarande i verksamhetens utförande. Ömsesidig respekt, acceptans, öppenhet och jämlikhet möjliggör ett tillitspräglat och konstruktivt arbete. Kamratstödsgruppen strävar även till att förebygga ensamhet, både social- och existentiell sådan. Den existentiella ensamheten är den ensamhet som upplevs, då en individ inte nödvändigtvis har en avsaknad av människor i sin närhet, men känner sig ensam till följd av ett problem, diagnos eller livssituation, vilket bidrar till tankar och känslor som är svåra att förmedla. Detta leder till en känsla av människorna i ens omgivning inte lyssnar, eller i själva verket förstår vad individen i fråga upplever. Det är i sådana situationer en kamratstödsgrupp kan vara en räddning, en grupp med människor som förstår, accepterar, är närvarande och stöttar varandra.

-Vilhelm Siren

Källor:
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/malmi-ryhmassa-nuoret-puhuvat-luottamuksellisesti-tunteistaan

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141301

Onko sinulla kysyttävää aiheesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *