Harjoittelu Nemovassa

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

 

Olen toisen vuoden sosionomi opiskelija Turun AMK:sta. Opintojen myötä olen kiinnostunut lastensuojelusta ja ennaltaehkäisevästä työskentelystä. Mielestäni on tärkeää, että asioihin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan estää asioiden kasautuminen suuremmiksi ongelmiksi.

Nemovassa suorittamani harjoittelu on vaativan asiakastyön harjoittelu. Ennen harjoittelun alkua olin miettinyt muutaman tavoitteen harjoittelulle. Tavoitteitani olivat harjoittelupaikan perustehtävän ymmärtäminen, tutustuminen eri työmenetelmiin sekä työhyvinvoinnin ja turvallisuuden tärkeyden ymmärtäminen.

Harjoittelussa pääsin osallistumaan mukaan asiakastapaamisten suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Pääsin mukaan eri työntekijöiden asiakastapaamisiin, joissa pystyin seuraamaan työntekijöiden tapaa tehdä työtä. Työskentelyn pohjana on PACE-asenne mikä näkyi jokaisen työntekijän tapaamisella. PACE-asenne muodostuu sanoista leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. Tämän lisäksi tapaamisissa välittyi jokaisen työntekijän oma persoonallisuus ja kiinnostuksen kohteet. Pääsin myös seuraamaan johdon työskentelyä ja sain käsityksen, millaista johtamista ja työskentelyä vaaditaan, jotta tehtävä työ olisi tehokasta ja mieluisaa työntekijöille sekä asiakkaille.

Nemovasta huokuu rento ja avoin ilmapiiri niin työntekijöiden kesken kuin asiakastapaamisillakin. Toiminta on tavoitteellista, asiakaslähtöistä ja siinä keskitytään asiakkaan voimavaroihin. Tapaamisilla pyritään löytämään asioita, joista lasta tai nuorta voidaan kehua ja luodaan mahdollisuuksia onnistumiskokemusten saamiseen. Mukavassa ja kannustavassa ympäristössä ikävistä ja vaikeista asioista on helpompi puhua ja kynnys niiden esille nostamisesta on matalampi.

Lastensuojelulaissa ehkäisevä lastensuojelu on määritelty niin että kunnan on järjestettävä lastensuojelun lisäksi lapsille ja nuorille ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun lapsi on lastensuojelun asiakkaana, järjestetään tukea osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa. (Lastensuojelulaki 417/2007, 3§)

Avohuollon tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä ja vahvistaa vanhempien tai huoltajien kasvatusta. Tukitoimia pyritään toteuttamaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien tai huoltajien kanssa. Avohuollon palveluja ja tukitoimia ovat esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminta, kriisityö, erilaiset leirit, tukiasunnot ja nuorten kanssa tehtävä työ. Lapselle ja perheelle voidaan järjestää myös sosiaalihuoltolain mukaisia tukitoimia esimerkiksi tukihenkilö ja tukiperhe, perhetyötä, vertaisryhmätoimintaa sekä loma- ja virkistystoimintaa. (THL.)

Aino Kuronen

 

Koko Nemovan väki kiittää Ainoa harjoittelusta, reippaasta asenteesta ja hyvistä ajatuksista Nemovan toiminnan kehittämiseksi. Nemova toivottaa Ainolle tsemppiä opiskeluihin ja ennen kaikkea rentouttavaa alkavaa kesää!

Onko sinulla kysyttävää aiheesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *