Sosiaalipalvelut

Tuettu asuminen ja ohjaajapalvelut
Nuoren tuetun asumisen palveluita ja ohjaajapalveluita ohjaavat aina asiakastyösuunnitelman mukaiset tavoitteet sekä asiakkaan kanssa laadittu, vastuusosiaalityöntekijän hyväksymä palvelusuunnitelma. Työ on tavoitteellista, prosessinomaista ja sen vaikuttuvuutta seurataan kuukausittain asiakastyön koosteessa ja 3 kuukauden välein väliarviointipalaverissa.
Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Nemovan ammatillinen tukihenkilötoiminta rakentuu lapsen / nuoren ja tukihenkilön väliseen luottamussuhteeseen PACE-asenteen avulla. Tukihenkilötyö on sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle. Työskentelyssä vahvistetaan ja rakennetaan asiakkaan positiivisia toimintamalleja yhdessä toimien ja keskustellen.
Perhetyö
Nemovan perhetyö on reflektiivistä yhdessä työskentelyä perheen arjen ympäristössä. Psykososiaalisella ja systeemisellä työskentelyllä PACE-asenteeseen yhdistettynä saadaan perheen voimavaroja näkyväksi, ja vahvistettua perheen toimintakykyä. Nemovan perhetyön painopiste on perheen keskinäisten vuorovaikutussuhteiden parantaminen, kiintymyssuhdetyöskentely ja vanhemmuuden vahvistaminen.
Kriisiperhetyö
Kriisiperhetyö on palvelu, joka aloitetaan nopeasti ja jonka työskentely on tiivistä. Tavoitteena tilanteen vakauttaminen ja kriisiperhetyössä on samoja elementtejä kuin sosiaalihuoltolaissa määritellyssä perhetyössäkin. Kriisiperhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta.
Perhekuntoutus
Nemova Oy:n tuottama perhekuntoutus on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Palvelu on tarkoitettu perheille, joilla on haasteita arjessa ja vanhemmuudessa. 
Nepsyvalmennus
Nemovan neuropsykiatrinen valmennus (nepsy), rakennetaan yksilöllisesti yhteistyössä palveluntilaajan ja lapsen huoltajien kanssa. Työmenetelminä käytetään eri sosiaalityön sosiaalisia valmennukseen soveltavia menetelmiä. Työskentely tapahtuu lapsen tai nuoren kotiympäristössä.
Jälkihuolto
Nemovan jälkihuoltopalvelut sisältävät asiakkaan omien voimavarojen ja itsenäistymiseen tarvittavien toimintamallien vahvistamista. Arjen taidot, sosiaaliset verkostot sekä omat yksilölliset tarpeet otetaan huomioon Nemovan jälkihuoltoa suunniteltaessa. Työ pitää sisällään toiminnallisia menetelmiä, arjen käytäntöjen opettelemista, ja erilaisia sosiaalityön työmenetelmiä.
Aikuisten tukihenkilötoiminta
Aikuisten tukihenkilötoiminta räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työskentely on aina tavoitteellista. Sen toteutusmuodot, tapaamisten määrä sekä kesto sovitaan yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.  Asiakkaat voivat olla esimerkiksi vankilasta vapautuvat, yksinäiset tai kriisin kohdanneet asiakkaat, jotka tarvitsevat arjen toiminnoissa neuvoja, apua ja ohjausta.  
Vanhemmuuden arviointi
Mikroretkeily
Mikroretkeily on Nemovan toiminnallinen metodi, jossa tutustutaan luontoon ja ympäristöön retkien kautta. Retkeilyn ei aina tarvitse tarkoittaa pidempiä patikointeja ja mikroretkeilyssä tähdätäänkin muutaman tunnin kokemuksellisiin hetkiin, joissa on hetki aikaa pysähtyä arjesta ja nauttia luonnosta. Mikroretkeilyssä yhdistyvät liikunta, omatoimisuus,